Casa 1311
HARQUITECTES


Casa 1331
HARQUITECTES


La construcció actual és un habitatge que conserva un correcte estat dels seus elements constructius i estructurals però que necessita una bona transformació per ajustar-se a les noves necessitats dels clients.

La casa està composada per un cos original de planta baixa i pis, més els cossos auxiliars que es van anar construint posteriorment amb menys qualitat espacial i constructiva.

En el cos principal les parets mitgeres són de càrrega i els forjats són de bigues de fusta i entrebigat ceràmic. El sostre de PB fletxa lleugerament en els punts on no hi ha distribucions de tabics inferiors. La coberta es troba en un acceptable bon estat malgrat que, igual que la resta de construcció, necessita millorar les seves prestacions tèrmiques.

La proposta planteja enderrocar els cossos auxiliars i fer un buidat en el cos principal fins a quedar-se principalment amb l’estructura que serà sanejada i repassada però respectant les seves textures i qualitats materials que quedaran vistes i formaran part de la identitat del nou habitatge. L’escala actual de la casa es mantindrà en la mateixa posició però s’ampliarà a 90 cm d’amplada.

A l’interior d’aquest contenidor s’hi construiran tres construccions de nova planta i d’entramat de fusta que organitzaran l’espai i el programa dels nous usos.

Una de les caixes es situa dividint la PB en dues grans estances principals ( estudi-rebedor i cuina ) alhora que resol els programes més secundaris o de servei ( bany, rebost ) a l’interior de la caixa.

A planta primera i en direcció contrària al nou volum de planta baixa es situa una segona caixa molt llarga que resol el programa d’habitacions, vestidor i bany, alliberant un ampli corredor en doble espai que serà utilitzat com eixamplament i zones de joc de les habitacions. Aquesta caixa allargada a banda de resoldre l’organització de l’espai també es comporta com a reforç estructural funcionant com una gran biga que, connectada a les bigues existents del forjat, corregirà els problemes de fletxa dels forjats existents.

La tercera caixa de fusta és una construcció auxiliar adossada a la façana del pati i de poca profunditat creant una amplia galeria que tindrà la funció de sala d’estar i que, gràcies a la seva façana vidriada, aporta més relació visual entre la casa i el pati alhora que molta captació solar. Per protegir de la radiació solar a l’estiu davant d’aquesta caixa es construeix una pèrgola vegetal composta per perfils metàl·lics i cables que s’adapten a les mitgeres existents i als desnivells de la parcel·la. Al fons del pati també es construirà una nova construcció molt senzilla que farà la funció de traster.

A la façana interior d’illa, en planta primera s’adossa una doble façana de policarbonat fins esgotar la fondària edificable que farà la funció de mur Trombe a l’hivern per ajudar a climatitzar la casa passivament. A l’estiu aquesta doble pell queda connectada amb una doble pell en coberta de manera que obrint una finestra inferior del mur Trombe i unes obertures situades al carener de la coberta es produeix una forta convecció vertical que dissipa de manera natural l’excés de calor de la façana i de la coberta.

Al llarg de l’any aquestes obertures s’hauran d’anar regulant per tal de garantir el millor comportament passiu de l’habitatge. La calor acumulada a la doble pell de la coberta quan les obertures estan tancades (hivern i entretemps) s’aprofita per donar millor rendiment a la bomba de calor que produeix l’ACS i la calefacció de la casa. Aquesta disposició atípica de la bomba de calor amb l’admissió d’aire de la doble pell de coberta i l’extracció fora de l’edifici, permet fer servir la bomba de calor com un recuperador de la calor residual de les renovacions d’aire de la casa.

Per reforçar les captacions solars d’oest es situaran unes finestres tipus Velux a la vessant est de la coberta que alhora banyaran de llum natural el doble espai de planta primera i l’entrada-estudi de la casa a través de l’escala. L’estratègia passiva de la casa es complementa incorporant aïllament tèrmic a diferents solucions constructives de l’edifici existent sempre prioritzant poder mantenir cap a l’interior el màxim de la inèrcia tèrmica original de la casa. Tan important són els nous acabats de les caixes de fusta d’origen orgànic que donen prestacions d’aïllament com ho són els acabats de la pre-existència (ceràmica, paviments hidràulics recuperats, mitgeres de tapial...) que donen moltes prestacions d’inèrcia tèrmica i de confort a l’estiu.


HARQUITECTES

harquitectes.com

(Related Projects)